Author Archives: FGfotyrj

Звіт за 2019 рік

Звіт за 2019 рік

Повідомлення про зміну складу посадових осіб 07.04.2020р.

Повідомлення про підсумки голосування 07.04.2020р.

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 2020Р.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОДЕФ» (надалі “Товариство”) код ЄДРПОУ 14328187, місцезнаходження: 02222 м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 2184669 (Два мільйона сто вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять)  простих акцій, загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 1990073 (Один мільйон дев’ятсот дев’яносто тисяч сімдесят три) простих акцій.

Дата проведення Загальних зборів: 07 квітня 2020 року. Час початку  Загальних зборів акціонерів: об 11:00 годині в день проведення Загальних зборів. Місце проведення Загальних зборів: м. Київ,  пр-т  В. Маяковського, 43/2, торговий зал ПРАТ «ТОДЕФ», вхід з центрального входу на 2 поверх – зал Засідань. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах: з 10:30 до 11:00 години в день проведення Загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на  24 годину    01 квітня 2020 року.

         Для реєстрації та участі в Загальних зборах, акціонери при собі повинні мати паспорт, а представники акціонерів – довіреність представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на Загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та паспорт.

         Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у  будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

         Під   час підготовки   до   Загальних  зборів    Товариства,   акціонери   можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 07 квітня 2020 року за адресою: 02222, м. Київ, проспект   В. Маяковського, 43/2, приміщення бухгалтерії, вхід ліворуч від центрального входу на  3 поверх, в робочі дні (понеділок-п’ятниця)  з 10-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00). Телефон для довідок –   044 547-02-83, або на web-сайті Товариства за адресою http://todef.kiev.ua або в день проведення зборів – в місці їх проведення. Письмовий запит  про   надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером на адресу Товариства за 5 (п’ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлення.  В день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо в місці проведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту.           

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Пащенко Василь Трохимович. (Довідки за телефоном: 044 547-02-83). 

Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів, приймаються від акціонерів у письмовій формі, які мають бути надіслані за адресою:  02222, м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2 не пізніше, як за 20 днів до дня їх проведення. Пропозиція акціонера щодо порядку денного має відповідати вимогам ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Голови  та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.

3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

4. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

5. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2019 році. Прийняття  рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.  Прийняття рішення за наслідками розгляду  Звіту Наглядової ради за 2019 рік.

7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.  

11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх  винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 

17. Про надання повноважень Голові річних Загальних зборів та секретарю річних   Загальних Зборів   на  підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2018-2019р.р.

Найменування показникаЗвітний періодПопередній період
 Усього активів 29520 25466
Основні засоби 12541 12246
Довгострокові фінансові інвестиції 5195 3077
Запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованість 6939 5579
Грошові кошти та їх еквіваленти 448 260
Нерозподілений прибуток 12713 10252
Власний капітал 19154 16694
Статутний капітал 546 546
Довгострокові зобов`язання —-
Поточні зобов`язання 8911 8040
Чистий прибуток (збиток) 2461 2259
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2184669 2184669
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) —- —-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду —- —-

Наглядова рада Товариства

Проекти  рішень з розгляду питань порядку денного річних чергових Загальних зборів акціонерів.

Перше питання: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії зборів:

 • Немченко Т. М.;
 • Ющенко Т.О.;
 • Чорну К.В.

Головою Лічильної комісії обрати  Немченко Т. М

Друге питання: Обрання Голови та секретаря річних  Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою річних  Загальних зборів акціонерів Пащенко О. В.

Обрати Секретарем річних  Загальних зборів акціонерів Кулинич Л. П.

Третє  питання: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці, під час реєстрації підписом члена Реєстраційної комісії.

Четверте  питання: Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:,

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

По питанню: Звіт директора – до 20 хв.

Виступаючим – до 5 хв.

По всіх інших питаннях для доповіді – до 5 хв.

Працювати без перерви.

П’яте питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в  2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт директора Товариства за 2019 рік – затвердити. Роботу визнати задовільною.

Шосте питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Звіт Наглядової ради – затвердити.

Сьоме питання: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Затвердження  висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Акт Ревізійної комісії – затвердити.

Восьме  питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт за 2019 рік та баланс з валютою балансу станом на 31. 12. 2019 року –  29520 тис.грн.

Дев’яте питання: Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 року.

Проект рішення: Прибуток  за 2019 рік – затвердити та спрямувати на розвиток підприємства. Дивіденди не виплачувати

Десяте питання: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.  

Проект  рішення:

Припинити  повноваження членів Наглядової ради.

Одинадцяте питання: Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Проект  рішення:

До складу членів Наглядової ради обрати слідуючих осіб: Мальцев В. М., Денисенко В. Г., Аржековська О. В., Слободянюк Р. П., Кулинич Л. П. строком на три роки до проведення річних Загальних Зборів Товариства.

Дванадцяте питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх  винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект  рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладається з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-трудових договірів з членами Наглядової ради.

2. Укласти з новообраними членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі.

Тринадцяте питання: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект  рішення:

Припинити  повноваження членів Ревізійної комісії.

Чотирнадцяте питання: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект  рішення:

До складу членів Ревізійної комісії обрати слідуючих осіб: Єфремова Л. О., Кулинич Н. Б., Кушніренко Н. В. строком на три роки до проведення річних Загальних Зборів Товариства.

П’ятнадцяте питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект  рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладається з членами Ревізійної комісії. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-трудових договорів з членами Ревізійної комісії.

2. Укласти з новообраними членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі.

Шістнадцяте   питання: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

 • Підписання Договорів з будівельними компаніями.
 • Підписання Договорів з ТМ «СІЛЬПО».

Сімнадцяте питання: Про надання повноважень Голові річних Загальних зборів та секретарю річних   Загальних Зборів   на  підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

Проект рішення:

Надати повноваження Голові річних Загальних зборів та секретарю річних   Загальних Зборів   на  підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

Наглядова  рада Товариства

І Н Ф О Р М А Ц І Я

Приватне акціонерне товариство «ТОДЕФ» повідомляє про загальну кількість акцій станом на 03.04.2019 року, що до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів становить – 2184669 (Два мільйона сто вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять) простих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 03.04.2019 за переліком  акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів становить – 1969303 (Один мільйон дев’ятсот шістдесят дев’ять тисяч триста три) простих акцій.

Повідомлення про скликання загальних зборів

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОДЕФ» (надалі “Товариство”) код ЄДРПОУ 14328187, місцезнаходження: 02222 м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 2184669 (Два мільйона сто вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять) простих акцій, загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 1969303 (Один мільйон дев’ятсот шістдесят дев’ять тисяч триста три) простих акцій.

Дата проведення Загальних зборів: 09. 04. 2019 року. Час початку Загальних зборів акціонерів: об 11:00 годині в день проведення Загальних зборів. Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, пр-т В. Маяковського, 43/2, офіс ПРАТ «ТОДЕФ», вхід ліворуч від центрального входу на 3 поверх (кабінет Засідань). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах: з 10:00 до 11:00 години в день проведення Загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 03. 04. 2019 року.

Для реєстрації для участі в Загальних зборах, акціонери при собі повинні мати паспорт, а представники акціонерів – довіреність представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на Загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та паспорт.Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Під час підготовки до Загальних зборів Товариства, акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 09 квітня 2019 року за адресою: 02222, м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, приміщення бухгалтерії, вхід ліворуч від центрального входу на 3 поверх, в робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00). Телефон для довідок – 044 547-02-83, або на web-сайті Товариства за адресою http://todef.kiev.ua або в день проведення зборів – в місці їх проведення. Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером на адресу Товариства за 5 (п’ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо в місці проведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Пащенко Василь Трохимович. (Довідки за телефоном: 044 547-02-83). Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів, приймаються від акціонерів у письмовій формі, які мають бути надіслані за адресою: 02222, м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2 не пізніше, як за 20 днів до дня їх проведення. Пропозиція акціонера щодо порядку денного має відповідати вимогам ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2018 рік.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.
10. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
11. Внесення змін до Положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію» та затвердження Положень.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
13. Про надання повноважень Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних Зборів на підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  
Найменування показниказвітний періодпопередній період
Усього активів2546620988
Основні засоби1224612724
Довгострокові фінансові інвестиції30773077
Запаси23
Сумарна дебіторська заборгованість55794658
Грошові кошти та їх еквіваленти260523
Нерозподілений прибуток102527993
Власний капітал1669414435
Статутний капітал546546
Довгострокові зобов`язання--------
Поточні зобов`язання80405713
Чистий прибуток (збиток)22591158
Середньорічна кількість акцій (шт.)21846692184669
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)--------
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду--------

Наглядова рада Товариства 

 

        Проекти  рішень з розгляду питань порядку денного річних чергових Загальних зборів акціонерів.

Перше питання: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії зборів:

 • Немченко Т. М.;
 • Ющенко Т.О.;
 • Чорну К.В.
 • Головою Лічильної комісії обрати Немченко Т. М.

Друге питання: Обрання Голови та секретаря річних  Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою річних  Загальних зборів акціонерів Пащенко О. В.

Обрати Секретарем річних  Загальних зборів акціонерів Кулинич Л. П.

Третє  питання: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці, під час реєстрації підписом члена Реєстраційної комісії.

Четверте  питання: Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:,

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

По питанню: Звіт директора – до 20 хв.

Виступаючим – до 5 хв.

По всіх інших питаннях для доповіді – до 5 хв.

Працювати без перерви.

П’яте питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в  2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт директора Товариства за 2018 рік – затвердити. Роботу визнати задовільною.

Шосте питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.

Проект рішення:

 1. Звіт Наглядової ради – затвердити.

Сьоме питання: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження  висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.

Проект рішення:

 1. Акт Ревізійної комісії – затвердити.

Восьме  питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт за 2018рік та баланс з валютою балансу станом на 31.12.2018року 25466,4_тис.грн.

Дев’яте питання: Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 року.

Проект рішення:

 1. Прибуток за 2018 рік – затвердити, залишити на розвиток підприємства. Дивіденди не виплачувати.

Десяте питання: Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  Визначення  особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в  новій  редакції.

Проект  рішення:

Внести зміни до  Статуту Товариства шляхом викладання  в новій редакції та затвердити Статут. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції та уповноважити директора Товариства здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в  новій  редакції.

Одинадцяте  питання: Внесення змін до Положень Товариства «Про Загальні збори»,                  «Про Наглядову раду»,   «Про Ревізійну комісію»  та затвердження Положень.

Проект  рішення:

Внести  зміни та доповнення до Положень Товариства Про Загальні збори», «Про Наглядову раду»,   «Про Ревізійну комісію» та затвердити їх в новій редакції.

Дванадцята  питання: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

 • Підписання Договорів з будівельними компаніями.
 • Підписання Договорів з ТМ «СІЛЬПО».

Тринадцяте питання: Про надання повноважень Голові річних Загальних зборів та секретарю річних   Загальних Зборів   на  підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

Проект рішення:

Надати повноваження Голові річних Загальних зборів та секретарю річних   Загальних Зборів   на  підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

Наглядова  рада Товариства

Про скликання загальних зборів

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ !

ПАТ «ТОДЕФ», розташоване за адресою: м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, повідомляє, що Загальні збори акціонерів ПАТ «ТОДЕФ» відбудуться 24 березня 2015 року об 11-00 год. за адресою: м. Київ, пр-т В. Маяковського, 43/2, офіс ПАТ «ТОДЕФ», вхід праворуч від центрального входу (цокольне приміщення).

Порядок денний: Read more »