Новини

І Н Ф О Р М А Ц І Я

Приватне акціонерне товариство «ТОДЕФ» повідомляє про загальну кількість акцій станом на  17.03.2023 року,  що до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів становить — 2 184 669 (Два мільйона сто вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять) простих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 17.03.2023 за переліком  акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів становить — 1 990 073 (Один мільйон дев’ятсот дев’яносто тисяч сімдесят три) простих акцій.

Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРАТ «ТОДЕФ», що відбудуться 21 квітня 2023 року

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах.

Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію).

Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Бюлетень для голосування розміщено 30.03.2023

Бюлетень для голосування розміщено 14.04.2023

Депозитарні установи:

– АТ «Ощадбанк»: електронна адреса: popovvs@oschadbank.ua

телефон : (044) 249 31 65

– АБ «Укргазбанк» – електронна адреса: zberigach@ukrgasbank.com

телефон: (044) 594-11-62

І Н Ф О Р М А Ц І Я

Приватне акціонерне товариство «ТОДЕФ» повідомляє про загальну кількість акцій станом на 16.03.2023 року, що до переліку акціонерів, яким надається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів становить — 2 184 669 (Два мільйона сто вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять) простих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 16.03.2023 року за переліком  акціонерів, яким надається повідомлення про проведення Загальних зборів становить — 1 990 073 (Один мільйон дев’ятсот дев’яносто тисяч сімдесят три) простих акцій.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПРАТ «ТОДЕФ»

Протокол № 5 від 09. 03. 2023 року

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОДЕФ»

Місцезнаходження: Україна, 02222, м. Київ, пр-т Червоної Калини, 43/2
(надалі – Товариство)
повідомляє про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ТОДЕФ» 21 квітня 2023 року.

Наглядовою радою Товариства 20 лютого 2023 року прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), які відбудуться 21 квітня 2023 року, та про дистанційне їх проведення.

21 квітня 2023 рік – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами  та доповненнями (далі -Тимчасовий порядок).

30 березня 2023 року – дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (https://todef.kiev.ua/).

14 квітня 2023 року дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (https://todef.kiev.ua/).

17 квітня 2023 року (станом на 24 годину) – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори):

 1. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства.
 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду Звіту Наглядової ради за 2022 рік.
 3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2022 рік.
 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.
 5. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2022 році.
 6.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
 7. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 10. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення  осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій  редакції.
 11. Внесення змін до Положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та затвердження Положень в новій редакції.
 12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 13. Затвердження «Положення про винагороду» членів Наглядової ради Товариства.

         Проекти  рішень з питань включених до порядку денного річних чергових Загальних зборів акціонерів.

П’ерше питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

Проект рішення:

 1. Звіт директора Товариства за 2022 рік – затвердити.
 2. Роботу визнати задовільною.

 Друге  питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.

Проект рішення:

 1. Звіт Наглядової ради – затвердити.

 Третє питання: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердження  висновків Ревізійної комісії за 2022 рік.

Проект рішення:

 1. Акт Ревізійної комісії – затвердити.

Четверте  питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт за 2022 рік та баланс з валютою балансу станом на 31. 12. 2022 року – _30195,9  тис.грн.

 П’яте питання: Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2022 року.

Проект рішення:

Прибуток (збиток) становить  за 2022 рік – (879,4) тис.грн. затвердити. Дивіденди не виплачувати.

Шосте питання: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження усіх членів Наглядової ради.

 Сьоме питання: Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Проект  рішення:

До складу Наглядової ради обрати слідуючих осіб: Слободянюка Р. П., Кушінренка В. В., Аржековська О. В., Кулинич Л. П., Пащенка С. В. терміном на три роки до проведення наступних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Восьме  питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх  винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект  рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з  членами Наглядової ради. Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради згідно з затверджених цивільно-правових договорів (контрактів). Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з  членами Наглядової ради, директора Товариства.

Дев’яте  питання: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект  рішення:

Припинити повноваження усіх членів Ревізійної комісії.

Десяте питання: Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  Визначення  осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій  редакції.

Проект  рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити головуючого Загальних зборів  та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити директору Товариства Сердюк Раїсі Іванівні вчинення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції Статуту відповідно до вимог чинного законодавства, з правом  передоручення третім особам.

Одинадцяте  питання: Внесення змін до Положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» та затвердження Положень в новій редакції.

Проект  рішення:

Внести зміни до Положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» Товариства та затвердити нову  редакцію Положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» Товариства. Уповноважити головуючого Загальних зборів підписати нову редакцію Положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду» Товариства.

Дванадцяте питання: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення ПРАТ  “ТОДЕФ” протягом не більше, як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, укладання яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів:

 • Договори на проведення будівельно-монтажних робіт, пов’язаних з освоєнням торгівельних площ, що введені в експлуатацію та продовження реконструкції підприємства на  суму до 8 млн. грн.;
 • Внесення змін та доповнень, укладення Договорів, додаткових угод, тощо до Договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 27.12.2013 р., за реєстровим № 4367 з ТМ «СІЛЬПО» щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Червоної Калини, 43/2 на суму  до  18 млн. грн. чи іншою торговельною маркою;
 • укладення Договорів, додаткових угод, тощо надання в оренду нерухомого майна площею 2394м2 для організації роботи супермаркету терміном оренди до 10 років, орендною платою 18,0 млн. грн. щорічно.

Наглядовій Раді Товариства без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

– погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися  Товариством протягом 2023-2024 року до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у 2024 році, але не пізніше 21 квітня місяця 2024 року в процесі звичайної господарської діяльності за умови вчинення її на ринкових умовах;

– погоджувати (визначати) перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу, іпотеку, тощо;

– надавати згоду на укладення (підписання) директором попередньо схвалених Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями.

Уповноважити директора Товариства, який діє в інтересах та за згодою  акціонерів, оформляти та підписувати Договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Вартість активів за даними останньої річної звітності становить –  30195,9 тис.грн.

Тринадцяте  питання: Затвердження «Положення про винагороду»  членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити «Положення про винагороду»  членів Наглядової ради Товариства. Уповноважити головуючого Загальних зборів підписати «Положення про винагороду»  членів Наглядової ради Товариства.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – (https://todef.kiev.ua/).

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження надіслання документа особою) та надісланий на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – директор Сердюк Раїса Іванівна, телефон (044) 547-02-83. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може надіслати запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: festimail@ukr.net

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 02222, м. Київ,  пр-т Червоної Калини, 43/2 не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції надаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(-ів), який(-і) її вносить(-ять), кількість та тип належних йому (їм) акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Акціонери мають право в установлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути надана акціонером у вигляді електронного документа із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження надіслання документа особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень (для кумулятивного голосування та бюлетень для голосування з інших питань) для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонерів в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування  (21 квітня 2023 року).

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1). за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2). нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3). депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ТОДЕФ» (тис. грн)

Найменування

показника

період
звітний

попередній

Усього активів

30196 26779
Основні засоби 15548 16948
Довгострокові фінансові інвестиції 6292
Запаси 45 28
Сумарна дебіторська заборгованість 3158 3320
Грошові кошти та їх еквіваленти 808 722
Нерозподілений прибуток 13425,5 14202
Власний капітал 19867 20644
Статутний капітал 546 546
Довгострокові зобов`язання
Поточні зобов`язання 6318 5076
Чистий прибуток (збиток) (879,4) 120
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2184669 2184669
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) —-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду —-

 Голова Наглядової Ради                                              Кулинич Л.

Довідка про опублікування від 2023-03-15 ДУ “АРІФРУ”

Одержано

Ідентифікаційний код суб’єкта подання: 14328187
Вхідний номер: 451433
Дата та час: 2023-03-15 10:53:52
Вихідний номер: 5
Вихідна дата: 2023-03-09

Реквізити публікації

Номер публікації: 88697
Дата та час публікації: 2023-03-15 10:55:01

——————————————————————————————————————–

І Н Ф О Р М А Ц І Я

Приватне акціонерне товариство «ТОДЕФ» повідомляє про загальну кількість акцій станом на   13.12.2022 року,  що до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів становить — 2 184 669 (Два мільйона сто вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять) простих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 13.12.2022 за переліком  акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів становить — 1 990 073 (Один мільйон дев’ятсот дев’яносто тисяч сімдесят три) простих акцій.

Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРАТ «ТОДЕФ», які відбудуться 19 грудня 2022 року

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах.

Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію).

Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Бюлетень для голосування розміщено 08.12.2022

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства, розміщено 13 12 2022

Депозитарні установи:

– АТ «Ощадбанк»: електронна адреса: popovvs@oschadbank.ua

телефон : (044) 249 31 65

– АБ «Укргазбанк» – електронна адреса: zberigach@ukrgasbank.com

телефон: (044) 594-11-62

І Н Ф О Р М А Ц І Я

Приватне акціонерне товариство «ТОДЕФ» повідомляє про загальну кількість акцій станом на 14.11.2022 року, що до переліку акціонерів, яким надається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів становить — 2 184 669 (Два мільйона сто вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять) простих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 14.11 .2022 року за переліком  акціонерів, яким надається повідомлення про проведення Загальних зборів становить — 1 990 073 (Один мільйон дев’ятсот дев’яносто тисяч сімдесят три) простих акцій.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Затвердженно Наглядовою радою Товариства

Протокол №9 від 07.11.2022 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОДЕФ»

Місцезнаходження: Україна, 02222, м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2
(надалі – Товариство) повідомляє про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ТОДЕФ» 19 грудня 2022 року.

Наглядовою радою Товариства 19 жовтня 2022 року прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), які відбудуться 19 грудня 2022 року, та про дистанційне їх проведення.

19 грудня 2022 рік – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі -Тимчасовий порядок).

08 грудня 2022 року – дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (https://todef.kiev.ua/).

13 грудня 2022 року дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (https://todef.kiev.ua/).

13 грудня 2022 року (станом на 24 годину) – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори):

 1. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2021 рік.
 3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2021 рік.
 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.
 5. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2021 році.
 6. Про зміни у складі Наглядової Ради ПРАТ «ТОДЕФ».
 7. Затвердження умов цивільно-правового договору з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом  Наглядової ради.
 8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

         Проекти  рішень з питань включених до порядку денного річних чергових Загальних зборів акціонерів.

П’ерше питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

Проект рішення:

 1. Звіт директора Товариства за 2021 рік – затвердити.
 2. Роботу визнати задовільною.

 Друге  питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.

Проект рішення:

 1. Звіт Наглядової ради – затвердити.

 Третє питання: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження  висновків Ревізійної комісії за 2021 рік.

Проект рішення:

 1. Акт Ревізійної комісії – затвердити.

Четверте  питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт за 2021 рік та баланс з валютою балансу станом на 31. 12. 2021 року –  26779,0  тис.грн.

 П’яте питання: Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2021 року.

Проект рішення:

Прибуток  за 2021 рік – 120,2 тис.грн. затвердити та спрямувати на розвиток підприємства. Дивіденди не виплачувати.

Шосте питання: Про зміни у складі Наглядової Ради ПРАТ «ТОДЕФ.

Проект рішення:

До складу членів Наглядової ради обрати слідуючу особу: Кушніренко Віктора Володимировича строком на один рік до проведення річних Загальних Зборів Товариства.

 Сьоме питання: Затвердження умов цивільно-правового договору з членом Наглядової ради, встановлення розміру його  винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

Проект  рішення:

 1. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладається з членом Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-трудового договору з членом Наглядової ради.
 2. Укласти з новообраним членом Наглядової ради цивільно-правовий договір на безоплатній основі.

Восьме  питання: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо  надати згоду на вчинення ПРАТ  “ТОДЕФ” протягом, не більше як, одного року з дати прийняття цього  рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, укладання яких Статутом Товариства та чинним  законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів:

– Договори на проведення будівельно-монтажних робіт, пов’язаних  з освоєнням торгівельних площ, що введенні в експлуатацію та продовження реконструкції підприємства  на  суму до 8,0 млн. грн.;

– Внесення змін та доповнень, укладання додаткових угод,тощо до Договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу   від 27.12.2013 р., за  реєстровим № 4367, з ТМ «СІЛЬПО» щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ,   пр-т Маяковського, 43/2 на суму до 18,0 млн. грн.

Наглядовій Раді Товариства без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

– погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими   змінами та доповненнями, які будуть укладатися  Товариством протягом 2022-2023 років до дати проведення   наступних річних загальних зборів Товариства у 2023 році, але не пізніше 19 грудня  2023 року в процесі звичайної господарської діяльності;

– погоджувати (визначати) перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу, іпотеку, тощо;

– надавати згоду на укладання (підписання) директором попередньо схвалених Загальними зборами значних   правочинів з усіма змінами та доповненнями.

Уповноважити директора Товариства, який діє в інтересах та за згодою  акціонерів, оформляти та підписувати Договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Вартість активів за даними останньої річної звітності становить – 26779,0 тис.грн.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – (https://todef.kiev.ua/).

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження надіслання документа особою) та надісланий на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – т.в.о. директора Сердюк Раїса Іванівна, телефон (044) 547-02-83. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може надіслати запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: festimail@ukr.net

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 02222, м. Київ,  пр-т Маяковського, 43/2 не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції надаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(-ів), який(-і) її вносить(-ять), кількість та тип належних йому (їм) акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Акціонери мають право в установлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути надана акціонером у вигляді електронного документа із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження надіслання документа особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень (для кумулятивного голосування та бюлетень для голосування з інших питань) для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонерів в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування  (19 грудня 2022 року).

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

 • за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
 • нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
 • депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ТОДЕФ» (тис. грн)

Найменування

показника

період
звітний попередній

Усього активів

26779 28020
Основні засоби 16948 17974
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 28 15
Сумарна дебіторська заборгованість 3320 3965
Грошові кошти та їх еквіваленти 722 1761
Нерозподілений прибуток 14202 14082
Власний капітал 20644 20524
Статутний капітал 546 546
Довгострокові зобов`язання
Поточні зобов`язання 5076 6507
Чистий прибуток (збиток) 120 1369
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2184669 2184669
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) —- —-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду —- —-

Голова Наглядової ради                                                         Кулинич Л. П.

Довідка про опублікування від 2022-11-10 ДУ “АРІФРУ”

Одержано

Ідентифікаційний код суб’єкта подання: 14328187
Вхідний номер: 414047
Дата та час: 2022-11-10 11:30:00
Вихідний номер: 9
Вихідна дата: 2022-11-07

Реквізити публікації

Номер публікації: 82275
Дата та час публікації: 2022-11-10 11:31

І Н Ф О Р М А Ц І Я

Приватне акціонерне товариство «ТОДЕФ» повідомляє про загальну кількість акцій станом на 26.03.2021 року, що до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів становить — 2 184 669 (Два мільйона сто вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять) простих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 26.03.2021 за переліком  акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів становить — 1 990 073 (Один мільйон дев’ятсот дев’яносто тисяч сімдесят три) простих акцій.

ШАНОВНИЙ   АКЦІОНЕРЕ! 

          ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОДЕФ» (надалі “Товариство”) код ЄДРПОУ 14328187, місцезнаходження: 02222 м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 2184669 (Два мільйона сто вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять)  простих акцій, загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 1990073 (Один мільйон дев’ятсот дев’яносто тисяч сімдесят три) простих акцій.

Дата проведення Загальних зборів: 31 березня 2021 року. Час початку  Загальних зборів акціонерів: об 11:00 годині в день проведення Загальних зборів. Місце проведення Загальних зборів: м. Київ,  пр-т  В. Маяковського, 43/2, торговий зал ПРАТ «ТОДЕФ», вхід з центрального входу на  2 поверх – зал Засідань. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах: з 10:30 до 11:00 години в день проведення Загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на  24 годину  25 березня 2021 року.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах, акціонери при собі повинні мати паспорт, а представники акціонерів – довіреність представляти інтереси акціонера (участі  голосування) на Загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та паспорт.Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у  будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Під   час підготовки   до   Загальних  зборів    Товариства,   акціонери   можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 31 березня 2021 року за адресою: 02222, м. Київ, проспект   В. Маяковського, 43/2, приміщення бухгалтерії, вхід ліворуч від центрального входу на 3 поверх, в робочі дні (понеділок-п’ятниця)  з 10-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00). Телефон для довідок – 044 547-02-83, або на web-сайті Товариства за адресою http://todef.kiev.ua або в день проведення зборів – в місці їх проведення. Письмовий запит  про   надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером на адресу Товариства за 5 (п’ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлення.  В день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо в місці проведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Пащенко Василь Трохимович. (Довідки за телефоном: 044 547-02-83). Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів, приймаються від акціонерів у письмовій формі, які мають бути надіслані за адресою:  02222, м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2 не пізніше, як за 20 днів до дня їх проведення. Пропозиція акціонера щодо порядку денного має відповідати вимогам ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект порядку денного:

 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
 2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
 3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 4. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

5.Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в  2020 році. Прийняття  рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2020 рік.
 2.  Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2020 рік.
 3.  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.
 4.  Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році.
 5. Про зміни у складі Наглядової Ради ПРАТ «ТОДЕФ».
 6. Затвердження умов цивільно-правового договору з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом  Наглядової ради.
 7.  Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

  13. Про надання повноважень Голові річних Загальних зборів та секретарю річних   Загальних Зборів   на  підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2019-2020р.р.

Найменування

показника

період
звітний попередній

Усього активів

28020 29520
Основні засоби 17974 12541
Довгострокові фінансові інвестиції 5195
Запаси 15 2
Сумарна дебіторська заборгованість 3965 6939
Грошові кошти та їх еквіваленти 1761 448
Нерозподілений прибуток 14082 12713
Власний капітал 20524 19154
Статутний капітал 546 546
Довгострокові зобов`язання
Поточні зобов`язання 6507 8911
Чистий прибуток (збиток) 1369 2461
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2184669 2184669
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) —- —-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду —- —-

Наглядова рада Товариства

Проекти  рішень з розгляду питань порядку денного річних чергових Загальних зборів акціонерів.

Перше питання: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:Обрати до складу лічильної комісії зборів:

 • Немченко Т. М.;
 • Ющенко Т. О.;
 • Чорну К. В.
 • Головою Лічильної комісії обрати Немченко Т. М.

 Друге питання: Обрання Голови та секретаря річних  Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:Обрати Головою річних  Загальних зборів акціонерів Пащенко О. В.

Обрати Секретарем річних  Загальних зборів акціонерів Кулинич Л. П.

 Третє  питання: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці, під час реєстрації підписом члена Реєстраційної комісії.

 Четверте  питання: Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

По питанню: Звіт директора – до 20 хв.

Виступаючим – до 5 хв.

По всіх інших питаннях для доповіді – до 5 хв.

Працювати без перерви.

П’яте питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в  2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

Проект рішення:Звіт директора Товариства за 2020 рік – затвердити. Роботу визнати задовільною.

 Шосте питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради – затвердити.

 Сьоме питання: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Затвердження  висновків Ревізійної комісії за 2020 рік.

Проект рішення: Акт Ревізійної комісії – затвердити.

Восьме  питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:Затвердити річний звіт за 2020 рік та баланс з валютою балансу станом на 31. 12. 2020 року –  28020  тис.грн.

 Дев’яте питання: Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 року.

Проект рішення: Прибуток  за 2020 рік – затвердити та спрямувати на розвиток підприємства. Дивіденди не виплачувати.

Десяте питання: Про зміни у складі Наглядової Ради ПРАТ «ТОДЕФ».

Проект рішення: До складу членів Наглядової ради обрати слідуючу особу: Пащенка С. В. строком на два роки до проведення річних Загальних Зборів Товариства.

 Одинадцяте питання: Затвердження умов цивільно-правового договору з членом Наглядової ради, встановлення розміру його  винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

Проект  рішення:

 1. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладається з членом Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-трудового договору з членом Наглядової ради.
 2. Укласти з новообраним членом Наглядової ради цивільно-правовий договір на безоплатній основі.

Дванадцяте питання: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

 • Підписання Договорів з будівельними компаніями.
 • Підписання Договорів з ТМ «СІЛЬПО».

Тринадцяте  питання: Про надання повноважень Голові річних Загальних зборів та секретарю річних   Загальних Зборів   на  підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

Проект рішення: Надати повноваження Голові річних Загальних зборів та секретарю річних   Загальних Зборів   на  підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

 Наглядова  рада Товариства

І Н Ф О Р М А Ц І Я

Про припинення повноважень за власним бажанням члена Наглядової ради Товариства – Аржековської Оксани Володимирівни (згоду щодо розкриття паспортних даних, посадовою особою не надано). Станом на 18 лютого 2021 року володіє – 0,018812% часткою у Статутному капіталі Товариства. Зазначена особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

І Н Ф О Р М А Ц І Я

Приватне акціонерне товариство «ТОДЕФ» повідомляє про загальну кількість акцій станом на 01.04.2020 року, що до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів становить – 2184669 (Два мільйона сто вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять) простих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 01.04.2020 за переліком  акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів становить – 1990073 (Один мільйон дев’ятсот дев’яносто тисяч сімдесят три) простих акцій.

ШАНОВНИЙ   АКЦІОНЕРЕ! 
          ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОДЕФ» (надалі “Товариство”) код ЄДРПОУ 14328187, місцезнаходження: 02222 м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 2184669 (Два мільйона сто вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять)  простих акцій, загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 1990073 (Один мільйон дев’ятсот дев’яносто тисяч сімдесят три) простих акцій.
          Дата проведення Загальних зборів: 07 квітня 2020 року. Час початку  Загальних зборів акціонерів: об 11:00 годині в день проведення Загальних зборів. Місце проведення Загальних зборів: м. Київ,  пр-т  В. Маяковського, 43/2, торговий зал ПРАТ «ТОДЕФ», вхід з центрального входу на 2 поверх – зал Засідань. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах: з 10:30 до 11:00 години в день проведення Загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на  24 годину    01 квітня 2020 року.
         Для реєстрації та участі в Загальних зборах, акціонери при собі повинні мати паспорт, а представники акціонерів – довіреність представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на Загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та паспорт.
         Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у  будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
         Під   час підготовки   до   Загальних  зборів    Товариства,   акціонери   можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 07 квітня 2020 року за адресою: 02222, м. Київ, проспект   В. Маяковського, 43/2, приміщення бухгалтерії, вхід ліворуч від центрального входу на  3 поверх, в робочі дні (понеділок-п’ятниця)  з 10-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00). Телефон для довідок –   044 547-02-83, або на web-сайті Товариства за адресою http://todef.kiev.ua або в день проведення зборів – в місці їх проведення. Письмовий запит  про   надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером на адресу Товариства за 5 (п’ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлення.  В день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо в місці проведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту.
         Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Пащенко Василь Трохимович. (Довідки за телефоном: 044 547-02-83).  Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів, приймаються від акціонерів у письмовій формі, які мають бути надіслані за адресою:  02222, м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2 не пізніше, як за 20 днів до дня їх проведення. Пропозиція акціонера щодо порядку денного має відповідати вимогам ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Проект порядку денного:
 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
 2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
 3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 4. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
 5. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2019 році. Прийняття  рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2019 рік.
 7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.
 8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
 9. 9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році.
 10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
 11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
 16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
     17. Про надання повноважень Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних Зборів   на  підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2018-2019р.р.
 
Найменування показника
період
звітний
попередній
 Усього активів
29520
25466
Основні засоби
12541
12246
Довгострокові фінансові інвестиції
5195
3077
Запаси
2
2
Сумарна дебіторська заборгованість
6939
5579
Грошові кошти та їх еквіваленти
448
260
Нерозподілений прибуток
12713
10252
Власний капітал
19154
16694
Статутний капітал
546
546
Довгострокові зобов`язання
—-
Поточні зобов`язання
8911
8040
Чистий прибуток (збиток)
2461
2259
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2184669
2184669
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
—-
—-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
—-
—-
                                                                                    Наглядова рада Товариства
Проекти  рішень з розгляду питань порядку денного річних чергових Загальних зборів акціонерів.
Перше питання: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
Обрати до складу лічильної комісії зборів:
 • Немченко Т. М.;
 • Ющенко Т.О.;
 • Чорну К.В.
 • Головою Лічильної комісії обрати Немченко Т. М.
 Друге питання: Обрання Голови та секретаря річних  Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
Обрати Головою річних  Загальних зборів акціонерів Пащенко О. В.
Обрати Секретарем річних  Загальних зборів акціонерів Кулинич Л. П.
 Третє  питання: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці, під час реєстрації підписом члена Реєстраційної комісії.
 Четверте  питання: Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:,
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:
По питанню: Звіт директора – до 20 хв.
Виступаючим – до 5 хв.
По всіх інших питаннях для доповіді – до 5 хв.
Працювати без перерви.
П’яте питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в  2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
Проект рішення:
Звіт директора Товариства за 2019 рік – затвердити. Роботу визнати задовільною.
 Шосте питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.
Проект рішення:
 1. Звіт Наглядової ради – затвердити.
 Сьоме питання: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Затвердження  висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.
Проект рішення:
 1. Акт Ревізійної комісії – затвердити.
Восьме  питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт за 2019 рік та баланс з валютою балансу станом на 31. 12. 2019 року –                     29520 тис.грн.
 Дев’яте питання: Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 року.
Проект рішення:
Прибуток  за 2019 рік – затвердити та спрямувати на розвиток підприємства. Дивіденди не виплачувати.
Десяте питання: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
Проект  рішення:
Припинити  повноваження членів Наглядової ради.
Одинадцяте питання: Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
Проект  рішення:
До складу членів Наглядової ради обрати слідуючих осіб: Мальцев В. М., Денисенко В. Г., Аржековська О. В., Слободянюк Р. П., Кулинич Л. П. строком на три роки до проведення річних Загальних Зборів Товариства.
Дванадцяте питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх  винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Проект  рішення:
 1. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладається з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-трудових договірів з членами Наглядової ради.
 2. Укласти з новообраними членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі.
Тринадцяте питання: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект  рішення:
Припинити  повноваження членів Ревізійної комісії.
 Чотирнадцяте питання: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект  рішення:
До складу членів Ревізійної комісії обрати слідуючих осіб: Єфремова Л. О., Кулинич Н. Б., Кушніренко Н. В. строком на три роки до проведення річних Загальних Зборів Товариства.
П’ятнадцяте питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
Проект  рішення:
 1. Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладається з членами Ревізійної комісії. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-трудових договорів з членами Ревізійної комісії.
 2. Укласти з новообраними членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі.
Шістнадцяте   питання: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:
 • Підписання Договорів з будівельними компаніями.
 • Підписання Договорів з ТМ «СІЛЬПО».
Сімнадцяте питання: Про надання повноважень Голові річних Загальних зборів та секретарю річних   Загальних Зборів   на  підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».
Проект рішення:
Надати повноваження Голові річних Загальних зборів та секретарю річних   Загальних Зборів   на  підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».
Наглядова  рада Товариства

І Н Ф О Р М А Ц І Я

Приватне акціонерне товариство «ТОДЕФ» повідомляє про загальну кількість акцій станом на 03.04.2019 року, що до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів становить — 2184669 (Два мільйона сто вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять) простих акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 03.04.2019 за переліком  акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів становить — 1969303 (Один мільйон дев’ятсот шістдесят дев’ять тисяч триста три) простих акцій.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОДЕФ» (надалі “Товариство”) код ЄДРПОУ 14328187, місцезнаходження: 02222 м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 2184669 (Два мільйона сто вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять) простих акцій, загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 1969303 (Один мільйон дев’ятсот шістдесят дев’ять тисяч триста три) простих акцій.

Дата проведення Загальних зборів: 09. 04. 2019 року. Час початку Загальних зборів акціонерів: об 11:00 годині в день проведення Загальних зборів. Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, пр-т В. Маяковського, 43/2, офіс ПРАТ «ТОДЕФ», вхід ліворуч від центрального входу на 3 поверх (кабінет Засідань). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах: з 10:00 до 11:00 години в день проведення Загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 03. 04. 2019 року.

Для реєстрації для участі в Загальних зборах, акціонери при собі повинні мати паспорт, а представники акціонерів – довіреність представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на Загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та паспорт.Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Під час підготовки до Загальних зборів Товариства, акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 09 квітня 2019 року за адресою: 02222, м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, приміщення бухгалтерії, вхід ліворуч від центрального входу на 3 поверх, в робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00). Телефон для довідок – 044 547-02-83, або на web-сайті Товариства за адресою http://todef.kiev.ua або в день проведення зборів – в місці їх проведення. Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером на адресу Товариства за 5 (п’ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо в місці проведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Пащенко Василь Трохимович. (Довідки за телефоном: 044 547-02-83). Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів, приймаються від акціонерів у письмовій формі, які мають бути надіслані за адресою: 02222, м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2 не пізніше, як за 20 днів до дня їх проведення. Пропозиція акціонера щодо порядку денного має відповідати вимогам ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2018 рік.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.
10. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
11. Внесення змін до Положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію» та затвердження Положень.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
13. Про надання повноважень Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних Зборів на підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  
Найменування показниказвітний періодпопередній період
Усього активів2546620988
Основні засоби1224612724
Довгострокові фінансові інвестиції30773077
Запаси23
Сумарна дебіторська заборгованість55794658
Грошові кошти та їх еквіваленти260523
Нерозподілений прибуток102527993
Власний капітал1669414435
Статутний капітал546546
Довгострокові зобов`язання--------
Поточні зобов`язання80405713
Чистий прибуток (збиток)22591158
Середньорічна кількість акцій (шт.)21846692184669
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)--------
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду--------

Наглядова рада Товариства 

 

        Проекти  рішень з розгляду питань порядку денного річних чергових Загальних зборів акціонерів.

Перше питання: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії зборів:

 • Немченко Т. М.;
 • Ющенко Т.О.;
 • Чорну К.В.
 • Головою Лічильної комісії обрати Немченко Т. М.

Друге питання: Обрання Голови та секретаря річних  Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою річних  Загальних зборів акціонерів Пащенко О. В.

Обрати Секретарем річних  Загальних зборів акціонерів Кулинич Л. П.

Третє  питання: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці, під час реєстрації підписом члена Реєстраційної комісії.

Четверте  питання: Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:,

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

По питанню: Звіт директора – до 20 хв.

Виступаючим – до 5 хв.

По всіх інших питаннях для доповіді – до 5 хв.

Працювати без перерви.

П’яте питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в  2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт директора Товариства за 2018 рік – затвердити. Роботу визнати задовільною.

Шосте питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.

Проект рішення:

 1. Звіт Наглядової ради – затвердити.

Сьоме питання: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження  висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.

Проект рішення:

 1. Акт Ревізійної комісії – затвердити.

Восьме  питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт за 2018рік та баланс з валютою балансу станом на 31.12.2018року 25466,4_тис.грн.

Дев’яте питання: Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 року.

Проект рішення:

 1. Прибуток за 2018 рік – затвердити, залишити на розвиток підприємства. Дивіденди не виплачувати.

Десяте питання: Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  Визначення  особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в  новій  редакції.

Проект  рішення:

Внести зміни до  Статуту Товариства шляхом викладання  в новій редакції та затвердити Статут. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції та уповноважити директора Товариства здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в  новій  редакції.

Одинадцяте  питання: Внесення змін до Положень Товариства «Про Загальні збори»,                  «Про Наглядову раду»,   «Про Ревізійну комісію»  та затвердження Положень.

Проект  рішення:

Внести  зміни та доповнення до Положень Товариства Про Загальні збори», «Про Наглядову раду»,   «Про Ревізійну комісію» та затвердити їх в новій редакції.

Дванадцята  питання: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

 • Підписання Договорів з будівельними компаніями.
 • Підписання Договорів з ТМ «СІЛЬПО».

Тринадцяте питання: Про надання повноважень Голові річних Загальних зборів та секретарю річних   Загальних Зборів   на  підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

Проект рішення:

Надати повноваження Голові річних Загальних зборів та секретарю річних   Загальних Зборів   на  підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

Наглядова  рада Товариства