Новини

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОДЕФ» (надалі “Товариство”) код ЄДРПОУ 14328187, місцезнаходження: 02222 м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 2184669 (Два мільйона сто вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять) простих акцій, загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 1965127 (Один мільйон дев’ятсот шістдесят п’ять тисяч сто двадцять сім) простих акцій.
Дата проведення Загальних зборів: 27. 03. 2018 року. Час початку Загальних зборів акціонерів: об 11:00 годині в день проведення Загальних зборів. Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, пр-т В. Маяковського, 43/2, офіс ПРАТ «ТОДЕФ», вхід ліворуч від центрального входу на 3 поверх (кабінет Засідань). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах: з 10:00 до 11:00 години в день проведення Загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 21. 03. 2018 року.
Для реєстрації для участі в Загальних зборах, акціонери при собі повинні мати паспорт, а представники акціонерів – довіреність представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на Загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та паспорт. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Під час підготовки до Загальних зборів Товариства, акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 27 березня 2018 року за адресою: 02222, м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, приміщення бухгалтерії, вхід ліворуч від центрального входу на 3 поверх, в робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00). Телефон для довідок – 044 547-02-83, або на web-сайті Товариства за адресою http://todef.kiev.ua або в день проведення зборів – в місці їх проведення. Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером на адресу Товариства за 5 (п’ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо в місці проведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Пащенко Василь Трохимович. (Довідки за телефоном: 044 547-02-83). Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів, приймаються від акціонерів у письмовій формі, які мають бути надіслані за адресою: 02222, м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2 не пізніше, як за 20 днів до дня їх проведення. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду Звіту Наглядової ради за 2017 рік.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
11. Про надання повноважень Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних Зборів на підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2016-2017р.р.
Найменування показниказвітний періодпопередній період
Усього активів2098822106
Основні засоби1272412889
Довгострокові фінансові інвестиції3077843
Запаси316
Сумарна дебіторська заборгованість46586423
Грошові кошти та їх еквіваленти5231436
Нерозподілений прибуток79939820
Власний капітал1443516262
Статутний капітал546546
Довгострокові зобов`язання--------
Поточні зобов`язання57134629
Чистий прибуток (збиток)11584975
Середньорічна кількість акцій (шт.)21846692184669
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)--------
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду--------
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)2525

        

Проекти  рішень з розгляду питань порядку денного річних чергових Загальних зборів акціонерів.

Перше питання: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії зборів:

 • Немченко Т. М.;
 • Ющенко Т.О.;
 • Чорну К.В.
 • Головою Лічильної комісії обрати Немченко Т. М.

 

Друге питання: Обрання Голови та секретаря річних  Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою річних  Загальних зборів акціонерів Пащенко О. В.

Обрати Секретарем річних  Загальних зборів акціонерів Кулинич Л. П.

 

Третє  питання: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці, під час реєстрації підписом члена Реєстраційної комісії.

 

Четверте  питання: Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:,

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

По питанню: Звіт директора – до 20 хв.

Виступаючим – до 5 хв.

По всіх інших питаннях для доповіді – до 5 хв.

Працювати без перерви.

П’яте питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в  2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт директора Товариства за 2017 рік – затвердити. Роботу визнати задовільною.

 

Шосте питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.

Проект рішення:

 1. Звіт Наглядової ради – затвердити.

 

Сьоме питання: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження  висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення:

 1. Акт Ревізійної комісії – затвердити.

Восьме  питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт за 2017 рік та баланс з валютою балансу станом на 31. 12. 2017 року –  20988 тис.грн.

 

Дев’яте питання: Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 року.

Проект рішення:

 1. Прибуток за 2017 рік – затвердити, залишити на розвиток підприємства. Дивіденди не виплачувати.

Десяте  питання: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

 • Підписання Договорів з будівельними компаніями.
 • Підписання Договорів з ТМ «СІЛЬПО».
 • Підписання кредитних Договорів з банківськими установами.

Одинадцяте   питання: Про надання повноважень Голові річних Загальних зборів та секретарю річних   Загальних Зборів   на  підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

Проект рішення:

Надати повноваження Голові річних Загальних зборів та секретарю річних   Загальних Зборів   на  підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

 Наглядова рада Товариства

Дата розміщення інформації 26.02.2018р.


ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОДЕФ» (надалі “Товариство”) код ЄДРПОУ 14328187, місцезнаходження: 02222 м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Дата проведення позачергових Загальних зборів: 12. 09. 2017 року. Час початку позачергових Загальних зборів акціонерів: об 11:00 годині в день проведення позачергових Загальних зборів.

Місце проведення позачергових Загальних зборів: м. Київ, пр-т В. Маяковського, 43/2, офіс ПРАТ «ТОДЕФ», вхід ліворуч від центрального входу на 3 поверх (кабінет Засідань).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах: з 10:00 до 11:00 години в день проведення позачергових Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: станом на 24 годину 06. 09. 2017 року. Для реєстрації для участі в позачергових Загальних зборах, акціонери при собі повинні мати паспорт, а представники акціонерів – довіреність представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на позачергових Загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та паспорт.

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів Товариства, акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з порядку денного за адресою: 02222, м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, приміщення бухгалтерії, вхід ліворуч від центрального входу на 3 поверх, в робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00). Телефон для довідок – 044 547-02-83, або на web-сайті Товариства за адресою http://todef.kiev.ua або в день проведення позачергових Загальних зборів – в місці їх проведення.

В день проведення позачергових Загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо в місці проведення позачергових Загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Пащенко Василь Трохимович.(Довідки за телефоном: 044 547-02-83).

Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів.
5. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
7. Про надання повноважень Голові позачергових Загальних зборів та секретарю позачергових Загальних Зборів на підписання протоколу позачергових Загальних Зборів.

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів опубліковано
08.08.2017 року № 148 (2653) бюлетені »Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Дата розміщення інформації 09.08.2017


До відома акціонерів  ПАТ “ТОДЕФ”.
Повідомлення про зміни до проекту порядку денного чергових
Загальних зборів  акціонерів ПАТ “ТОДЕФ”.
 
Публічне акціонерне товариство “ТОДЕФ” (місцезнаходження: Україна, 02222, м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2) повідомляє про зміни до проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “ТОДЕФ”, що відбудуться об 11-00 годині 22 березня 2017 року за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2.
За пропозицією акціонера вносяться зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів відповідно до ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” шляхом включення додаткових питань та додатково запропонованих  проектів рішень, а саме про доповнення до проекту денного наступними питаннями:
   –   Про виплату дивідендів акціонерам за результатами роботи в 2016 році.
   – Про надання повноважень голові зборів та секретарю на підписання протоколу  Загальних зборів акціонерів ПАТ “ТОДЕФ”.

Більш детально за посиланням.

Дата розміщення інформації 10.03.2017р.


ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОДЕФ» (надалі “Товариство”) код ЄДРПОУ 14328187, місцезнаходження: 02222 м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Дата проведення загальних зборів: 22. 03. 2017 року. Час початку Загальних зборів акціонерів: об 11:00 годині в день проведення Загальних зборів. Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, пр-т В. Маяковського, 43/2, офіс ПАТ «ТОДЕФ», вхід праворуч від центрального входу на 3 поверх (кабінет Засідань). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах: з 10:00 до 11:00 години в день проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 16.03.2017 року.

Більш детально за посиланням.

Дата розміщення інформації 08.02.2017р.


ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОДЕФ» (надалі “Товариство”) код ЄДРПОУ 14328187, місцезнаходження: 02222 м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 2184669 (Два мільйона сто вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять) простих акцій, загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 1965127 (Один мільйон дев’ятсот шістдесят п’ять тисяч сто двадцять сім) простих акцій.
Дата проведення Загальних зборів: 27. 03. 2018 року. Час початку Загальних зборів акціонерів: об 11:00 годині в день проведення Загальних зборів. Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, пр-т В. Маяковського, 43/2, офіс ПРАТ «ТОДЕФ», вхід ліворуч від центрального входу на 3 поверх (кабінет Засідань). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах: з 10:00 до 11:00 години в день проведення Загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 21. 03. 2018 року.
Для реєстрації для участі в Загальних зборах, акціонери при собі повинні мати паспорт, а представники акціонерів – довіреність представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на Загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та паспорт. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Під час підготовки до Загальних зборів Товариства, акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 27 березня 2018 року за адресою: 02222, м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, приміщення бухгалтерії, вхід ліворуч від центрального входу на 3 поверх, в робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00). Телефон для довідок – 044 547-02-83, або на web-сайті Товариства за адресою http://todef.kiev.ua або в день проведення зборів – в місці їх проведення. Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером на адресу Товариства за 5 (п’ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо в місці проведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Пащенко Василь Трохимович. (Довідки за телефоном: 044 547-02-83). Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів, приймаються від акціонерів у письмовій формі, які мають бути надіслані за адресою: 02222, м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2 не пізніше, як за 20 днів до дня їх проведення. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в
2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду Звіту Наглядової ради за 2017 рік.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
11. Про надання повноважень Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних Зборів на підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2016-2017р.р.
Найменування показниказвітний періодпопередній період
Усього активів2098822106
Основні засоби1272412889
Довгострокові фінансові інвестиції3077843
Запаси316
Сумарна дебіторська заборгованість46586423
Грошові кошти та їх еквіваленти5231436
Нерозподілений прибуток79939820
Власний капітал1443516262
Статутний капітал546546
Довгострокові зобов`язання--------
Поточні зобов`язання57134629
Чистий прибуток (збиток)11584975
Середньорічна кількість акцій (шт.)21846692184669
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)--------
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду--------
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)2525

        

Проекти  рішень з розгляду питань порядку денного річних чергових Загальних зборів акціонерів.

Перше питання: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії зборів:

 • Немченко Т. М.;
 • Ющенко Т.О.;
 • Чорну К.В.
 • Головою Лічильної комісії обрати Немченко Т. М.

 

Друге питання: Обрання Голови та секретаря річних  Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою річних  Загальних зборів акціонерів Пащенко О. В.

Обрати Секретарем річних  Загальних зборів акціонерів Кулинич Л. П.

 

Третє  питання: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці, під час реєстрації підписом члена Реєстраційної комісії.

 

Четверте  питання: Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:,

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

По питанню: Звіт директора – до 20 хв.

Виступаючим – до 5 хв.

По всіх інших питаннях для доповіді – до 5 хв.

Працювати без перерви.

П’яте питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в  2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт директора Товариства за 2017 рік – затвердити. Роботу визнати задовільною.

 

Шосте питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.

Проект рішення:

 1. Звіт Наглядової ради – затвердити.

 

Сьоме питання: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження  висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення:

 1. Акт Ревізійної комісії – затвердити.

Восьме  питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт за 2017 рік та баланс з валютою балансу станом на 31. 12. 2017 року –  20988 тис.грн.

 

Дев’яте питання: Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 року.

Проект рішення:

 1. Прибуток за 2017 рік – затвердити, залишити на розвиток підприємства. Дивіденди не виплачувати.

Десяте  питання: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

 • Підписання Договорів з будівельними компаніями.
 • Підписання Договорів з ТМ «СІЛЬПО».
 • Підписання кредитних Договорів з банківськими установами.

Одинадцяте   питання: Про надання повноважень Голові річних Загальних зборів та секретарю річних   Загальних Зборів   на  підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

Проект рішення:

Надати повноваження Голові річних Загальних зборів та секретарю річних   Загальних Зборів   на  підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

 Наглядова рада Товариства

Дата розміщення інформації 26.02.2018р.


ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОДЕФ» (надалі “Товариство”) код ЄДРПОУ 14328187, місцезнаходження: 02222 м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Дата проведення позачергових Загальних зборів: 12. 09. 2017 року. Час початку позачергових Загальних зборів акціонерів: об 11:00 годині в день проведення позачергових Загальних зборів.

Місце проведення позачергових Загальних зборів: м. Київ, пр-т В. Маяковського, 43/2, офіс ПРАТ «ТОДЕФ», вхід ліворуч від центрального входу на 3 поверх (кабінет Засідань).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах: з 10:00 до 11:00 години в день проведення позачергових Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: станом на 24 годину 06. 09. 2017 року. Для реєстрації для участі в позачергових Загальних зборах, акціонери при собі повинні мати паспорт, а представники акціонерів – довіреність представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на позачергових Загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та паспорт.

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів Товариства, акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з порядку денного за адресою: 02222, м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, приміщення бухгалтерії, вхід ліворуч від центрального входу на 3 поверх, в робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00). Телефон для довідок – 044 547-02-83, або на web-сайті Товариства за адресою http://todef.kiev.ua або в день проведення позачергових Загальних зборів – в місці їх проведення.

В день проведення позачергових Загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо в місці проведення позачергових Загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Пащенко Василь Трохимович.(Довідки за телефоном: 044 547-02-83).

Проект порядку денного:
1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів.
5. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
7. Про надання повноважень Голові позачергових Загальних зборів та секретарю позачергових Загальних Зборів на підписання протоколу позачергових Загальних Зборів.

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів опубліковано
08.08.2017 року № 148 (2653) бюлетені »Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

Дата розміщення інформації 09.08.2017


До відома акціонерів  ПАТ “ТОДЕФ”.
Повідомлення про зміни до проекту порядку денного чергових
Загальних зборів  акціонерів ПАТ “ТОДЕФ”.
 
Публічне акціонерне товариство “ТОДЕФ” (місцезнаходження: Україна, 02222, м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2) повідомляє про зміни до проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “ТОДЕФ”, що відбудуться об 11-00 годині 22 березня 2017 року за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 43/2.
За пропозицією акціонера вносяться зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів відповідно до ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” шляхом включення додаткових питань та додатково запропонованих  проектів рішень, а саме про доповнення до проекту денного наступними питаннями:
   –   Про виплату дивідендів акціонерам за результатами роботи в 2016 році.
   – Про надання повноважень голові зборів та секретарю на підписання протоколу  Загальних зборів акціонерів ПАТ “ТОДЕФ”.

Більш детально за посиланням.

Дата розміщення інформації 10.03.2017р.


ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОДЕФ» (надалі “Товариство”) код ЄДРПОУ 14328187, місцезнаходження: 02222 м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Дата проведення загальних зборів: 22. 03. 2017 року. Час початку Загальних зборів акціонерів: об 11:00 годині в день проведення Загальних зборів. Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, пр-т В. Маяковського, 43/2, офіс ПАТ «ТОДЕФ», вхід праворуч від центрального входу на 3 поверх (кабінет Засідань). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах: з 10:00 до 11:00 години в день проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 16.03.2017 року.

Більш детально за посиланням.

Дата розміщення інформації 08.02.2017р.