Повідомлення про скликання загальних зборів

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОДЕФ» (надалі “Товариство”) код ЄДРПОУ 14328187, місцезнаходження: 02222 м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 2184669 (Два мільйона сто вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять) простих акцій, загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 1969303 (Один мільйон дев’ятсот шістдесят дев’ять тисяч триста три) простих акцій.

Дата проведення Загальних зборів: 09. 04. 2019 року. Час початку Загальних зборів акціонерів: об 11:00 годині в день проведення Загальних зборів. Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, пр-т В. Маяковського, 43/2, офіс ПРАТ «ТОДЕФ», вхід ліворуч від центрального входу на 3 поверх (кабінет Засідань). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах: з 10:00 до 11:00 години в день проведення Загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 03. 04. 2019 року.

Для реєстрації для участі в Загальних зборах, акціонери при собі повинні мати паспорт, а представники акціонерів – довіреність представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на Загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства та паспорт.Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Під час підготовки до Загальних зборів Товариства, акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 09 квітня 2019 року за адресою: 02222, м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, приміщення бухгалтерії, вхід ліворуч від центрального входу на 3 поверх, в робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00). Телефон для довідок – 044 547-02-83, або на web-сайті Товариства за адресою http://todef.kiev.ua або в день проведення зборів – в місці їх проведення. Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером на адресу Товариства за 5 (п’ять) робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо в місці проведення Загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Пащенко Василь Трохимович. (Довідки за телефоном: 044 547-02-83). Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів, приймаються від акціонерів у письмовій формі, які мають бути надіслані за адресою: 02222, м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2 не пізніше, як за 20 днів до дня їх проведення. Пропозиція акціонера щодо порядку денного має відповідати вимогам ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2018 рік.
7. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.
10. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
11. Внесення змін до Положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію» та затвердження Положень.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
13. Про надання повноважень Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних Зборів на підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  
Найменування показниказвітний періодпопередній період
Усього активів2546620988
Основні засоби1224612724
Довгострокові фінансові інвестиції30773077
Запаси23
Сумарна дебіторська заборгованість55794658
Грошові кошти та їх еквіваленти260523
Нерозподілений прибуток102527993
Власний капітал1669414435
Статутний капітал546546
Довгострокові зобов`язання--------
Поточні зобов`язання80405713
Чистий прибуток (збиток)22591158
Середньорічна кількість акцій (шт.)21846692184669
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)--------
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду--------

Наглядова рада Товариства 

 

        Проекти  рішень з розгляду питань порядку денного річних чергових Загальних зборів акціонерів.

Перше питання: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати до складу лічильної комісії зборів:

  • Немченко Т. М.;
  • Ющенко Т.О.;
  • Чорну К.В.
  • Головою Лічильної комісії обрати Немченко Т. М.

Друге питання: Обрання Голови та секретаря річних  Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою річних  Загальних зборів акціонерів Пащенко О. В.

Обрати Секретарем річних  Загальних зборів акціонерів Кулинич Л. П.

Третє  питання: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці, під час реєстрації підписом члена Реєстраційної комісії.

Четверте  питання: Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:,

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

По питанню: Звіт директора – до 20 хв.

Виступаючим – до 5 хв.

По всіх інших питаннях для доповіді – до 5 хв.

Працювати без перерви.

П’яте питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в  2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт директора Товариства за 2018 рік – затвердити. Роботу визнати задовільною.

Шосте питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.

Проект рішення:

  1. Звіт Наглядової ради – затвердити.

Сьоме питання: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження  висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.

Проект рішення:

  1. Акт Ревізійної комісії – затвердити.

Восьме  питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт за 2018рік та баланс з валютою балансу станом на 31.12.2018року 25466,4_тис.грн.

Дев’яте питання: Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 року.

Проект рішення:

  1. Прибуток за 2018 рік – затвердити, залишити на розвиток підприємства. Дивіденди не виплачувати.

Десяте питання: Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  Визначення  особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в  новій  редакції.

Проект  рішення:

Внести зміни до  Статуту Товариства шляхом викладання  в новій редакції та затвердити Статут. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції та уповноважити директора Товариства здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в  новій  редакції.

Одинадцяте  питання: Внесення змін до Положень Товариства «Про Загальні збори»,                  «Про Наглядову раду»,   «Про Ревізійну комісію»  та затвердження Положень.

Проект  рішення:

Внести  зміни та доповнення до Положень Товариства Про Загальні збори», «Про Наглядову раду»,   «Про Ревізійну комісію» та затвердити їх в новій редакції.

Дванадцята  питання: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

  • Підписання Договорів з будівельними компаніями.
  • Підписання Договорів з ТМ «СІЛЬПО».

Тринадцяте питання: Про надання повноважень Голові річних Загальних зборів та секретарю річних   Загальних Зборів   на  підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

Проект рішення:

Надати повноваження Голові річних Загальних зборів та секретарю річних   Загальних Зборів   на  підписання протоколу річних Загальних Зборів ПРАТ «ТОДЕФ».

Наглядова  рада Товариства

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>