Про скликання загальних зборів

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ !

ПАТ «ТОДЕФ», розташоване за адресою: м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, повідомляє, що Загальні збори акціонерів ПАТ «ТОДЕФ» відбудуться 24 березня 2015 року об 11-00 год. за адресою: м. Київ, пр-т В. Маяковського, 43/2, офіс ПАТ «ТОДЕФ», вхід праворуч від центрального входу (цокольне приміщення).

Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови Загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Розгляд висновків Ревізійної комісії товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи в 2014 року.
10. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2014 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
11. Внесення змін до Статуту.
12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Реєстрація учасників зборів проводиться з 10-00 до 10-50 на підставі документів, які посвідчують особу, а для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформленої згідно чинного законодавства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24-00 годину 18 березня 2015 року.
До дати проведення Загальних Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ТОДЕФ» за адресою: м. Київ, проспект В. Маяковського, 43/2, приміщення бухгалтерії, цокольний поверх праворуч від центрального входу будівлі (другі двері) в робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00). Телефон для довідок – 547-02-83, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, пр-т В. Маяковського, 43/2 в приміщенні ПАТ «ТОДЕФ», офіс ПАТ «ТОДЕФ», вхід праворуч від центрального входу (цокольне приміщення).
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Пащенко Василь Трохимович.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 26 від 09. 02. 2015 року.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Пащенко Василь Трохимович

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>